Oppdal kommune

Ordfører Ola Røtvei - leder i utvalget:

" Det overordnede målet i transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Gode transportløsninger er en forutsetning for høy sysselsetting, god distriktsutvikling og verdiskaping.
Følgende hovedmål legges til grunn for arbeidet med Nasjonal transportplan:
  • Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret
  • Bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarige skadde i transportsektoren
  • Bidra til å redusere miljøskadelig virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og våre internasjonale forpliktelser på miljøområdet
  • Transportsystemet skal være universelt utformet
I transportpolitikken må det gjøres vanskelige avveininger mellom mål. Virkemidler som virker positivt på ett mål kan virke negativt på et annet.Samtidig er ressursene begrensete og det vil bli en kamp om investeringsprosjektene.
Vi går nå inn i en periode hvor det skal tas viktige avgjørelser i den nasjonale og regionale transportpolitikken. Våre 3 kommuner ønsker å delta aktivt i utformingen av denne politikken.

Derfor skal vi være synlig og delta der avgjørelsene treffes.