Arkiv

Gode nyheter i forslag til statsbudsjett! Midler til oppstart av første etappe på E6-ubyggingen!
08.10.2014
Etterlengtede midler ser nå ut til å bli prioritert. Vi er spesielt glade for at dette beskrives som første etappe av en sammenhengende utbygging av E6 mellom Ulsberg og Melhus. Også forventede midler til fullføring av E6 i Oppdal er med.
Utdrag fra forslag til stasbudsjett fra Samferdselsdepartementets sider:
E6
I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E6 Oppdal sentrum. Anleggsarbeidet tok til i september 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i august 2015.

100 millioner kroner er foreslått til E6 Vindåsliene - Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune: Prosjektet er første etappe i en delvis bompengefinansiert utbygging av E6 mellom Ulsberg og Melhus. Det foreligger godkjent rfeguleringsplan for strekningen, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.


Næringskonferansen 2014 har ny E6 som tema
04.09.2014
Oppdal og Rennebu går en spennende tid i møte med ny E6, stort potensiale i reiselivsnæringen og økt behov for kompetanse. Årets næringslivskonferanse skal drøfte hva som skal til for å sikre økt vekst i regionen i årene som kommer.
Fra 2017 til 2023 er E6 gjennom Oppdal og Rennebu planlagt utbedret for 14,5 milliarder kroner. I kroner og øre tilsvarer dette to Lillehammer-OL og en ny kampflybase på Ørlandet. Hvilke muligheter gir forbedret infrastruktur for samferdsel for vår region?

Feil! Hyperkoblingsreferansen er ugyldig.Video av E6 Røskaft - Skjerdingstad
17.07.2014
Statens vegvesen regulerer nå denne strekninga og har laget en video av den foreløpige vegtraséen
Trasévalget er bestemt i kommunedelplanen og nå reguleres strekningen. Se filmen fra Statens vegvesen her
Reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindalsliene
03.07.2014
Reguleringsarbeidet på den sørligste delen av "Trondheimsveien" er også snart i gang. Statens vegvesen har lyst ut oppdraget med å lage reguleringsplan på den 28 km lange strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner.
Reguleringa av strekningen tar utgangspunkt i Kommuneplan E6, Ulsberg - Løklia , vedtatt av kommunene Rennebu og Midtre Gauldal i november 2013. Nord for dette planområdet gjelder reguleringsplan for Løklia-Vindåsliene, vedtatt i 2001.
Jobben skal være ferdig høsten 2015.
Les mer på SVV sine sider her

"Trondheimsveien" prioriteres!
24.06.2014
Samferdselsministeren er enig i at strekninga E6 Trondheimsveien må utbedres. Samferdselsministeren gikk i følge adressa langt i å love penger etter at han kjørte E6 fra Oppdal til Trondheim.
- Det ligger i våre planer, og vi jobber hardt for å få det på plass, sier Solvik-Olsen til TV-adressa.

(Foto: Olav Heggø)
Les mer i Adressa og TV-adressa


Samferdselsministeren kjører E6
23.06.2014
I juni kjører Samferdselsminister Solvik-Olsen på E6 gjennom kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. Vi håper besøket fører til utbedring av en av landets mest trafikkfarlige veistrekninger.
Samferdselsministeren kjører E6 - se pressemelding


Framskynder arbeidet med E6 Vindalsliene - Korporals bru
02.05.2014
Regjeringen ønsker å legge til rette for at selve utbyggingen skjer raskere og mer sammenhengende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Les pressemeldingen her


Informasjon om reguleringsarbeid
11.04.2014
Presentasjon fra SVV sitt informasjonsmøte på Lundamo 7. april
Presentasjon fra informasjonsmøte 7. april


Følg vegvesenets sider for E6, Ulsberg - Melhus
03.04.2014
Her kan du blant annet følge med på når reguleringsarbeidet starter langs E6-strekningen.
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulsbergmelhus


Det ser nå ut som det endelig er bred politisk vilje til realisering av en av landets mest ulykkesbelastede strekninger.
03.04.2014
Det er økende forståelse for at E6 fra Melhus til Ulsberg skal bygges ut som ett prosjekt og med sammenhengende utbyggingsperiode på ca 6-7 år.
I den justerte utbyggingspakka inngår mer firefelts motorveg (100 km/h) og utbygging av 2/3 felts veg (80/90 km/h) helt fram til krysset for Rv3 på Ulsberg.
Reguleringsarbeidet på den første delstrekningen starter opp i disse dager og det er planlagt oppstart av reguleringsarbeid på hele strekningen i løpet av 2014. "Bygg-vei" samarbeider med Statens vegvesen og Fylkeskommunen opp mot sentrale myndigheter for snarlig og endelig avklaring på omfang og oppstart.


Godt nytt år!
30.12.2013
Samferdselssamarbeidet "Bygg-vei" vil også i 2014 videreføre arbeidet med påtrykk for en realisering av ny E6 og Rv3!
Med ønske om et riktig godt nytt år!


Kontinuerlig og rask utbygging av E6 -"Trondheimsveien"
13.12.2013
Ordførerne i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus er samstemte i sitt budskap om rask utbygging av ny E6 på strekningen "Skjerdingstad til Ulsberg", med oppstart senest i 2017.
Ordførerne har gitt innspill til Regionvegsjefen i Statens Vegvesen om flere punkt som samferdselssamarbeidet "bygg-vei" står bak. Noen av de viktigste punktene er:
• Hele strekningen E6, fra Skjerdingstad(Melhus) til Ulsberg (Rennebu) bygges ut med kontinuerlig anleggsdrift.
• 4-felt fra Skjerdinstad til Gylland og utbygging i henhold til KVU og vedtatt utbyggingspakke helt til Ulsberg.
• Bompengenivå og satser skal ikke overskride det kommunene har vedtatt.
• Paralellinnkreving legges til grunn som innkrevingsmåte.
• Reguleringsarbeidet kan starte umiddelbart og der eksisterende godkjente reguleringsplaner finnes skal disse legges til grunn.


Ny E6 Oppdal
02.12.2013
Byggingen av ny E6 på Oppdal er godt i gang og i rute.
Oppdatert informasjon om utbygging av ny E6 Oppdal


Melhus går inn i samferdselssamarbeidet
21.11.2013
Melhus kommune deltar i samarbeidet "bygg-vei" fra november 2013. Samarbeidet omfatter dermed samtlige kommuner langs E6 fra kommunegrensa mot Trondheim i nord til fylkesgrensa mot Oppland i sør. Bygg-vei ønsker Melhus velkommen inn i samarbeidet!


Første del av ny E6 på "Trondheimsveien" er åpnet
21.11.2013
Fra adressa 21.11.13


Linda Hofstad Helleland blir leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomite
17.10.2013
Sør-Trøndelag har ikke vært representert i Stortingets transportkomité de siste årene. Bygg-vei er derfor glad for at Linda Hofstad Helleland (H) fra vårt fylke nå blir leder for denne viktige komitéen.


E6, TRONDHEIMSVEIEN i valgkampen
26.08.2013
Valgkampen er i gang og heldigvis er E6 Trondheimsveien et viktig tema. Fokuset bør rettes opp mot tidlig oppstart og kontinuerlig gjennomføring. En så ulykkesbelastet veg som tar og ødelegger så mange liv, må utbedres raskt!
E6 "Trondheimsveien" er nå skikkelig satt på dagsorden i valgkampen og som hilses velkommen! Samferdselsutvalget bygg-vei.no håper ikke ulikt syn på finansieringsmåte overskygger det viktigste, at prosjektet faktisk skal gjennomføres. Vi håper derfor oppstartstidspunkt og kontinuerlig utbygging blir hovedfokus og fastslått. Sommerens mange og tildels meget alvorlige ulykker tilsier en snarlig avklaring og med oppstart snarest.


NTP 2014 - 2023
12.04.2013
Omleggingen av E6 forbi Oppdal starter i 2013 og vil bli fullført i første fireårsperiode.

Utbyggingen av strekningen E6 Vindalsliene - Korporals bru i Midtre Gauldal kommune, er planlagt startet i 2015.
E6
Omleggingen av E6 forbi Oppdal starter i 2013 og vil bli fullført i første fireårsperiode.

Utbyggingen av prosjektet E6 Vindalsliene - Korporals bru i Midtre Gauldal kommune starter i første fireårsperiode og vil være ferdig i siste seksårsperiode. Vegen er i dag smal og svingete. Strekningen er om lag 7,5 kilometer og bygges ut i dagens trasé, med unntak av en vegomlegging forbi Soknedal sentrum som koples til E6 i et planskilt kryss like sør for sentrum. Strekningen bygges med midtrekkverk. Utbyggingen fører til tryggere trafikk og bedre framkommelighet, og den vil fjerne en flaskehals for tungtrafikken. Prosjektet er anslått å koste 800 millioner kroner, og er forutsatt finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av prosjektet E6 Jaktøya - Tonstad. Den nordligste delstrekningen, Sentervegen - Tonstad, åpnes for trafikk høsten 2013. Oppstart for byggingen av delstrekningen Jaktøy - Klett - Sentervegen er prioritert i første fireårsperiode, med sikte på at utbyggingen skal fullføres i siste seksårsperiode. Prosjektet omfatter utbygging av E6 til firefelts veg over en strekning på 8,2 kilometer, med bygging av planskilte kryss og tilrettelegging for kollektivtrafikk, syklister og gående, blant annet bygging av 3,5 kilometer gang- og sykkelveg fra Klett og nordover til Heimdal langs fylkesveg 900 (Heimdalsvegen). Utbyggingen er et prioritert prosjekt innenfor Miljøpakke Trondheim, trinn 2. Kostnadsanslaget er på 2,5 milliarder kroner, som forutsettes finansiert ved 1,2 milliarder kroner i statlige midler og 1,3 milliarder kroner i bompenger fra Miljøpakke Trondheim trinn 2. Det foreligger lokalpolitisk tilslutning til opplegget med delvis bompengefinansiering.

I siste seksårsperiode settes det av statlige midler til å starte utbygging av E6 til firefelts veg på strekningen Støren - Skjerdingstad og til tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Ulsberg - Berkåk - Løklia. Regjeringen legger vekt på å utvikle E6 til en trafikksikker og effektiv transportåre på hele strekningen Oslo - Trondheim. I tillegg er det lagt vekt på at særlig prosjektet Støren - Skjæringstad bidrar til å utvikle det felles bo- og arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen. For begge prosjektene er prioriteringen avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.


Vegarbeid kan gi noe venting
04.04.2013
I anleggsperioder kan det medføre noe venting, som her på en strekning på E6 ved Gylland i Melhus.
Hvis vi når målet om en kontinuerlig utbygging av E6- Skjerdingstad - Ulsberg, vil det i perioder på enkelte strekninger medføre noe venting. Slik de fleste trasévalg er gjort vil ny veg i stor grad bygges uavhengig av eksisterende. Vi tror derfor at utbyggingen kan utføres uten de helt store ulemper. Vi venter nå spent på behandlinga av utbyggingspakken i regjering og Storting.


Statens vegvesen
25.02.2013
Statens vegvesen har en informasjonsside over vegprosjekter. Under kan du se en oversikt fra Sør-Trøndelag.
Statens vegvesen (Sør-Trøndelag)Informasjonsmøter
25.01.2013
Trondheimsveien gjennomfører i januar informasjons- og dialogmøter med kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal. Bildet er fra et åpent møte i regi av Oppdal næringsforening på Oppdal.
Foto: Opdalingen


Informasjonsfilmen "Fra skisse til realitet"
21.12.2012
Beskrivelse av standard, trasevalg, finansiering og fakta om planlagt utbygging på strekningen E6 Skjerdingstad - Ulsberg
Se Informasjonsfilmen fra prosjekt Trondheimsveien


Kortere reisetid
28.11.2012
Statens vegvesen har gjort beregninger for reisetid ved utbygging av ny E6. Beregningene forutsetter standard som foreslått i utbyggingspakke fra "Trondheimsveien".

* For strekningen Oppdal sentrum - Trondheim sentrum er det i dag beregnet en
kjøretid på 108,3 minutter. Her er kjøretiden for 2030 beregnet til 88,7 minutter.
Dette utgjør en reduksjon i reisetid på 19,6 minutter sammenlignet med dagens
situasjon.
Det vil si at tettstedene fra og med Berkåk vil få en reisetid under 1 time til Trondheim
sentrum.


Ulykker 2002-2011
26.11.2012
Kart som viser politiregistrerte ulykker i perioden 2002 - 2011
Ulykker 2002 - 2011


Informasjonsfilm
20.11.2012
En informasjonsfilm som viser planlagt utbygging av E6 mellom Skjerdingstad og Ulsberg blir klar i desember.
En informasjonsfilm som viser planlagt utbygging av E6 mellom Skjerdingstad og Ulsberg er under produksjon og vil være klar i desember. Målet med filmen er først og fremst å vise hvordan standard og mulige traseer ny E6 får.

Trondheimsveien er også på facebook:
Facebook


Sterk trafikkøkning tilsier høy standard på ny E6 og Rv3
20.03.2012
Og prognosene tilsier fortsatt stor økning
Les fra adressa.no


Nasjonal transportplan 2014 - 2023
29.02.2012
Fagetatene har fremmet forslag til revidert transportplan for perioden fram til 2023. Trondheimveiens strekninger er med, men det kreves i stor grad økte rammer. Den politiske behandlingen vil bli avgjørende for hvor raskt Trondheimsveien blir realisert.Nedenfor finnes lenke til forslaget.
Forslaget


Konseptvalgutredningen (KVU) for Trondheimsveien
20.02.2012
Vegdirektøren overrakte KVU med anbefalinger til Statsråd Kleppa på Støren den 20. februar. En offensiv anbefaling som gir grunnlag for en raskere og tryggere E6 og Rv3.


Ulykkessituasjonen på "Trondheimsveien"

06.02.2012
Antall ulykker tilsier en fremskyndet utbedring.
Ulykkessituasjonen E6


Konseptvalgutredningen er klar
06.02.2012
Statsråden kommer til regionen og mottar utredningen ca. 20n februar.
Konseptvalgutredningen beskriver hvilken standard som anbefales på strekningene E6 fra Jagtøysletta (Melhus) til Oppland grense og Rv 3. Samtidig er Melhus i sluttfasen med kommunedelplan m/trasevalg i Melhus. Rennebu og Midtre Gauldal gjør vedtak på planprogram for kommunedelplanen på strekningen E6, Bjørset - Ulsberg og Rv 3 til Hedmark.


Oppstart i Nåverdalen
08.09.2011
Anleggsarbeidet med ny Nåverdalsbru starter opp i slutten av swptember.
Iflg. SVV sinr sider skal Betonmast begynne å bygge den nye Nåverdalsbrua på rv. 3 i slutten av september.
Anlegget er planlagt ferdig høsten 2012.
Den nye brua skal bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på Rv. 3 som er et høyt prioritert prosjekt for bygg-vei og "Trondheimsveien"
Det blir iflg. vegvesenet en ny bru på 100 meter og ny vei på ca. 300 meter på hver side av brua.
Vegen skal som hovedregel holdes åpen for trafikk i hele byggeperioden, men vegstegning på 30 minutter til én time kan inntreffe ved sprengningsarbeider.
Prosjektet koster 53 millioner kroner.
Ref www.vegvesen.no


Samferdselsministeren besøkte Soknedal
23.08.2011
Statsråden vil prioritere midler til oppstart av strekningen Korporals bru - Vindalsliene i 2012.
Statsråden bekrefter at hun vil prioritere midler til oppstart av prosjektet allerede i 2012. Både ordføreren, lokalpolitikere, fylkeskommunen og vegvesenet var tilstede da statsråden slapp dette budskapet. Vegvesenet kvitterte med at hvis oppstartsmidler blir med i neste års statsbudsjett, vil anleggsstart kunne skje ved årsskiftet 2012/2013. Det endelige svaret får vi når statsbudsjettet legges frem for Stortinget i oktober.


Umulig å bygge vei raskere?
06.06.2011
Det er tunge prosesser før spaden kan settes i jorda.
Fra adressa.no


E6 i Soknedal
29.04.2011
Her kan du se en film som viser tilnærmet hvordan E6 i Soknedal blir.
E6 i Soknedal (youtube.no)


Stamnettutredning
29.04.2011
Vegdirektoratet har lagt frem en stamnettutredning som omtaler viktige prosjekter innenfor vår region. Både E6 "Gullvåg - Ulsberg" og Rv 3 ved Innset er med i gruppe 1

Gå til utredningen fra SVV her

Rv 3 "Korsan - Gullikstad" side 142 Rv 3
E6 "Løklia - Ulsberg" side 135 E6


Korporals bru - Vindalsliene
03.09.2010
Oppstart av strekningen er tidfestet til 2012 i NTP sitt handlingsprogram.
Strekningen omfatter også Soknedal sentrum som har vært diskutert mye i det siste. Kryssløsninger er det som har skapt størst hodebry, men nå har Samferdselsdepartementet saken til vurdering. Endelig avgjørelse håper vi foreligger innen utgangen av september. Nedenfor kan du se hva adresseavisen skriver om saken.

Adressa 3. septemberTrondheimsveien
11.01.2010
Selv om det er færre oppdateringer på nettstedet, betyr det ikke at det er mindre aktivitet.
Prosjektleder Trond Jære er nå engasjert av Sør-Trøndelag fylkeskommune i arbeidet med "Trondheimsveien".
Trondheimsveien består av kommunene Melhus, Midtre-Gauldal, Rennebu og Oppdal, samt Vegvesenet og fylkeskommunen. "Trondheimsveien" ledes av fylkesordføreren og arbeider etter en felles strategi for utbedring av E6 og rv.3, sør for Trondheim. Prosjektene gjennom Soknedal og Oppdal er en del av denne satsingen.


Redningsarbeid
21.12.2009
Fra en av flere ulykker på E6 i desember. Dette er fra redningsarbeid på E6, like nord for Berkåk.
Mannskap fra lokalt redningskorps er raskt ute når ulykken skjer. "Dessverre" har de god trening på slike virkelige operasjoner.


Frontkollisjoner tar liv
15.12.2009
382 drept i frontkollisjoner 2005-2008 i følge rapport fra Statens vegvesen
Dybdeanalayser fra SVV


Lensmann bekymret for dårlig veistandard
15.12.2009
Avisa "Opp" skriver at lensmannen i Rennebu er bekymret for dårlig veistandard.
Les i Opp


Samferdselsdebatt
10.12.2009
Den 10. des er det debatt om samferdsel i statsbudsjettet i Stortinget
Stortinget direkteE6 - forbikjøringsfelt ved Farligheta
09.11.2009
Byggingen av forbikjøringsfelt langs eksisterende E6 sør fra Kløft bru er snart ferdig.
Strekningen er på litt over en kilometer, men vil ha betydning for trafikkflyten. Motgående kjøreretning er adskilt med midtrekkverk, noe som er positivt for trafikksikkerheten.


Fordeling av vegpenger i statsbudsjettet
09.11.2009
14 mrd til vegformål i 2010
På SD sitt nettsted står det om hvordan midlene er foreslått brukt


Brå overgang til dårligere vei førte til ulykke
13.10.2009
Statens Havarikommisjon for transport mener brå overgang til dårligere vei får ta mesteparten av skylden for en bussulykke på RV 3 i 2006.
Det er avisa Opdalingen som skriver om dette.
Les mer i Opdalingen.no


Trafikksikkerhet
13.10.2009
I følge en pressemelding fra samferdselsdepartementet prioriteres bl.a. midtrekkverk i statsbudsjettet som legges fram for 2010
Pressemeldingen kan du lese her


Stortinget transport- og kommunikasjonskomité
09.10.2009
Nye komitemedlemmer er snart på plass. Foreløpig oversikt over medlemmer og tilhørighet finner du her.
Transport- og kommunikasjonskomiteen 2009 - 2013
Totalt 16 medlemmer
Navn Parti Fylke Posisjon
Knut Arild Hareide KrF Akershus Leder
Anne Marit Bjørnflaten AP Troms 1. nestleder og faksjonsled.
Øyvind Halleraker H Hordaland Fraksjonsleder
Bård Hoksrud FrP Telemark Fraksjonsleder
Janne Sjelmo Nordås SP Nordland Fraksjonsleder
SV Fraksjonsleder
Lars Myraune H Nord-Trøndelag Medlem
Ingjerd Schou H Østfold Medlem
Arne Sortevik FrP Hordaland Medlem
Ingebjørg Godskesen FrP Aust Agder Medlem
Jan Henrik Fredriksen FrP Finnmark Medlem
Gorm Kjernlie AP Akershus Medlem
Freddie de Ruiter AP Aust Agder Medlem
Tone Sønsterud AP Hedmark Medlem
Susanne Bratli AP Nord-Trøndelag Medlem
Magne Rommetvedt AP Hordaland Medlem


Ny leder i Stortingets transportkomité.

01.10.2009
TV2 skriver på sin nettside at Knut Arild Hareide (KrF) blir ny leder i Stortingets transportkomité. Hareide er valgt inn fra Akershus.


Vi vil ha utbedret stamveiene i våre kommuner - vi vil bygge nå!
30.09.2009
Det handler om å redde liv og senke antall trafikkulykker.
E6 og RV3 er stamveier i Norge, men dessverre med for dårlig veikvalitet. Ulykkestallene er for høye og belastningen på lokalsamfunnet for stor.
Informasjonsfilmen belyser problemstillinger og setter fokus på de mest ulykkesutsatte strekningene i de tre kommuner. Samferdselsutvalget håper større engasjement og dokumentert informasjon skal bidra til nødvendige bevilgninger og større fart i planarbeidet. Vi ha ingen tid å miste, og vi akter ikke å gi oss før stamveiene er ferdig utbygd.

God infrastruktur er viktig for bosetting og næringsliv, men standarden på våre sterkt trafikkerte veier er kritisk dårlig. Det skjer alt for mange ulykker i våre kommuner, og vårt mål er derfor at vi gjennom dette samarbeidet skal fremskynde utbedring av trafikkfarlige strekninger.
Vårt mål er å redusere antall alvorlige ulykker, og bedre fremkommeligheten for næringsliv og persontransport.

Se utdrag av filmen her.


Slik satser partiene på vei
09.09.2009
Kårer Norges beste Veiparti!
Opplysningsrådet for Vetrafikken har gjort en evaluering av partiprogrammene som nå er tilgjengelig.
Evaluering av partiprogrammer 2009
Nettstedet til OFV


Høyhastighetstog - "rutetabell"
07.09.2009
Midt oppi kampen om veipenger er også en interessant diskusjon om høyhastighetstog i gang. Norsk bane har lagt ut et eksempel på en rutetabell med stopp både i Midtre-Gauldal, Rennebu og Oppdal. Total reisetid mellom Trondheim og Oslo beregnes til ca. 2,5 timer.
"Rutetabellen"


Informasjonsfilm til Stoltenberg
07.09.2009
Statsminister Jens Stoltenberg fikk overrakt informasjonsfilmen "bygg-vei.no" fra Samferdselsutvalget. Foto: Guri Dahl/SMK
Det var lederen for utvalget, Ola Røtvei som overrakte den rykende ferske informasjonsfilmen under Statsministerens besøk på Oppdal den 4.september. Ola sendte dermed et klart budskap om stamveistandarden og veiutfordringer fra regionen.


Dårlige veier medvirkende til én av fire dødsulykker
03.09.2009
Dagbladet skriver om fersk rapport
Les i Dagbladet


Informasjonsmøte
01.09.2009
1. september ble informasjonsvideoen fra samferdselsutvalget vist i Oppdal kino.
Tilhørere var lokale politikere, næringsliv,fylkeskommunen, samt lokalt politi og redningsmannskap. I tillegg var stortingskandidater, lastebileierforeningen og NHO til stede. Totalt var det ca. 50 personer som fikk se dokumenterte fakta i kombinasjon mellom tall intervju og visuell dokumentering. Vi skulle gjerne ha ønsket oss flere stortingskandidater tilstede, men vi takker de fremmøtte for interessen.
Møtet ga oss inspirasjon til økt innsats fra Samferdselsutvalget og via prosjektet bygg-vei.no!


E6 i Soknedal sperret
01.09.2009
Møtedeltagere på vei til informasjonsmøtet om bygg-vei på Oppdal den 1. september, fikk erfare utforkjøring i Soknedal med stengt E6 som resultat. Heldigvis gikk det i følge adresseavisen forholdsvis bra denne gang.
Les mer her


Irritasjon i trafikken
31.08.2009
Hvem irriterer seg mest i trafikken
Les her


Nok en utforkjøring på E6
22.08.2009
Det er ofte utforkjøringer og ulykker, men heldigvis gikk det bra, denne gang.
Adressa 22. august


Lokalaviser med fokus på stamveier
14.08.2009
Lokalavisene i vårt distrikt har fokus på samferdselsutvalget. Denne gangen er det "Trønderbladet" som skriver om vår informasjonsvideo.
Les i Trønderbladet


Utforkjøringer mellom Ulsberg og Berkåk
10.08.2009
To utforkjøringer på kort tid
E6 mellom Berkåk og Ulsberg har dårlig standard, og en veistrekning det ofte skjer ulykker på. Her er det ikke nok med rydding og mindre tiltak - det trengs ny vei!

Mer i avisene: Opdalingen 10.august Adressa 8.august Opdalingen 8.august


Økning i godstransport på vei
15.07.2009
En rapport som er utarbeidet i prosjektet Logistikk i Norge, som er et forskningsprosjekt finansiert av SMARTRANS-programmet i Norges forskningsråd og Statens vegvesen Vegdirektoratet, viser en kraftig økning av godstransport på norske veier.

Foto: Opdalingen
Et sammendrag av rapporten fra TØI kan leses her:

Sammendrag av rapport fra TØI


Drivdalen, Nåverdalen, Soknedal og Stavåbrua
29.06.2009
Drivdalen, Nåverdalen, Soknedal og Stavåbrua (foto) er noen av strekningene vi vil fokusere spesielt på i tiden fremover. I løpet av juli vil vi ha en filmproduksjon klar som setter fokus på stamveiene gjennom våre tre kommuner. I 2000 - 2001 ble det beregnet at trafikkulykkene på stamveiene koster samfunnet over 1100 kr/meter/år!


Handlingsprogram for 2010 - 2013
17.06.2009
Utkast til handlingsprogram for NTP er ute til høring. HP blir stadfestet 1. oktober.

Følgende prosjekter ligger inne i HP:
Korporals bru - Vindalsliene (E6)
Oppdal sentrum (E6)
Nåverdalsbru (RV3)

Kilde: SVV
Fylkesoversikt for Sør-Trøndelag for
Handlingsprogram 2010-2013
Sør-Trøndelag - riksvegrute 6 Oslo - Trondheim (E6 og rv. 3),
bruk av statlige investeringsmidler
(mill. 2009-kr)

Utdrag av poster:
2010 2011 2012 2013 Sum
E6 Oppdal sentrum 10 100 60 170
E6 Vindalsliene - Korporalsbrua 10 60 70

Rv. 3 - ny Nåverdalsbru startes opp i 2010
Ny bru med tilstøtende veg, 15 mill. kr.

For fullstendig handlingsprogram
Kilde: SVV


Nasjonal transportplan - behandlet 11. juni
15.06.2009
Stortinget behandlet 11. juni innstilling om Nasjonal transportplan 2010-2019

Kilde: Stortinget.no
Vedtak i korthet
Med bakgrunn i melding fra Regjeringa har drøftet mål og strategier for transportpolitikken i de neste ti årene. Målstrukturen skal være førende for transportetatenes handlingsprogrammer og Samferdselsdepartementets og Fiskeri- og kystdepartementets årlige budsjetter. Det er lagt til grunn ei økonomiske planramme for NTP 2010-2019 på om lag 322 mrd. kroner. Stortingets flertall, Ap, SV og Sp, slutter seg til opplegget i meldinga. De andre partiene foreslo andre rammer, men ble nedstemt.

NTP 2010 - 2019

Kilde: Stortinget.no


NTP behandlet i Stortinget 11. juni
11.06.2009
Se videoklipp fra debatten


Filming av strekninger på E6 og RV3 er ferdig
22.05.2009
Produksjonen er i rute og det ferdige produkt kan forventes i løpet av juli.
Vi har møtt engasjerte, blide og hjelpsomme folk på vår "tur". Takk til alle!

Ulike trafikale utfordringer på strekningene E6 fra Kongsvold til Støren og på RV3 fra Litjfossen til Ulsberg, er nå filmet.

Sluttproduktet skal i tillegg til denne dokumentasjon også inkludere andre reportasjer og intervju.


Vil ha vegpengar
13.05.2009
Nrk MidtNytt med innslag om E6 ved "Stavåbrua" i sendinga den 12. mai.
Nrk MidtNytt med innslag fra Stavåbrua


Uttalelser og videoklipp
13.05.2009
Se også under "Uttalelser" og "Video"

Stortingskandidat for KrF, Øyvind Håbrekke:
Vil bygge vei no!
Fylkesvaraordfører, Arne Braut:
Store muligheter til å komme i gang

Gruppeleder i fylkestinget(Sp), Randi Denstad:
Kjempefordel med regional enighet.

Stortingsrepresentant, Arne L. Haugen (Ap)
Planavklaring er viktig.


Videoklipp fra beredskapsøvelsen 8. Mai
13.05.2009
Video fra beredskapsøvelsen ser du her.


"Trondheimsveien"
13.05.2009
Prosjekt "Trondheimsveien" kan framskynde utbedring av E6 og RV3

Dette er en felles satsing mellom kommunene langs E6 og RV3 sør for Trondheim og fylkeskommunen. Samferdselsutvalget er glad for at det nå er enighet om å arbeide for et slikt felles nødvendig løft. Dette er en erkjennelse av at bompenger er nødvendig for å løse de store utfordringene stamveiene på strekningen har. Det blir nå avgjørende at det settes fart på planavklaringer på gjenstående strekninger. Utvalget ønsker oppstart av strekningene i Soknedal og Oppdal i 2010, som begge ligger inne for finansiering i første periode av NTP 2010 - 2019.

Et slikt prosjekt vil bli koordinert av fylkeskommunen, som sammen med statens vegvesen og kommunene vil utforme søknad om finansiering og igangsetting.Beredskapsøvelse
11.05.2009
Lokalt politi og redningsmannskap øver i forbindelse med "trafikkulykke" ved E6.

Foto: SNLA
Beredskapsøvelse


Filmopptak
11.05.2009
Produksjon av film og reportasjer som dokumenterer problemstillinger knyttet til stamveiene E6 sør og RV3 er i gang.


NTP - behandlingsstatus
06.04.2009
Nasjonal transportplan for perioden 2010 - 2019 er til behandling i Transport- og kommunikasjonskomiteen.
Komiteen har høringer t.o.m. 11. mai.

Foreløpig tidspunkt for avgivelse av innstilling er 5.juni 2009.


Vedtak om stamveifinansiering i Midtre-Gauldal.
30.03.2009
Vedtak i Midtre-Gauldal kommunestyre den 30.03.09

"Midtre-Gauldal kommune mener prinsippielt at det fullt ut er en statlig oppgave å finansiere stamveinettet og beklager at dette ikke følges opp i statsbudsjettet.
Med bakgrunn i den økende konkurransen om gjennomføring av slike prosjekt, mener Midtre-Gauldal kommune at det er nødvendig med lokale bidrag i finansieringen og gir sin tilslutning til at strekninger finansieres delvis med bompenger.
Det forutsettes at det på strekninger der det ikke finnes alternativ vei, bør lokaltrafikken skjermes mest mulig mot bomavgift."NTP er lagt fram.
13.03.2009
Tre glade ordførere feiret gode budskap i NTP for kommende periode.
I første fireårsperiode foreslås statlige midler til strekningene E6 Oppdal sentrum og Vindalsliene - Korporals bru i Soknedalen.

Også RV 3 på strekningen Kolomoen - Ulsberg får et godt utgangspunkt for en kraftig standardheving de kommende årene.
Foto: Opdalingen
I første fireårsperiode foreslås statlige midler til strekningene E6 Oppdal sentrum og Vindalsliene - Korporals bru i Soknedalen.
Også RV 3 på strekningen Kolomoen - Ulsberg får et godt utgangspunkt for en kraftig standardheving.

E6, Soknedal:
I perioden 2010-2013 er det aktuelt å prioritere statlige midler til videre utbedring av E6 i Soknedalen. Omfanget av utbyggingen er avhengig av om det blir tilsutning til et samlet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Oppland grense - Trondheim. Prosjektet E6 Vindalsliene - Korporals bru har et kostnadsanslag på 370 millioner kroner, og det omfatter bygging av 7 kilometer ny veg. Vegen legges utenom Soknedal sentrum, men på resten av strekningen følges i hovedsak eksisterende trasé. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for deler av strekningen. For strekningen utenom Sokndal sentrum pågår arbeidet med reguleringsplan, og det er derfor knyttet usikkerhet til kostnadsanslag og virkninger av prosjektet
Prosjektet E6 Vindalsliene - Korporals bru
Eksisterende veg går gjennom Soknedal sentrum. Ei bru på strekningen er smal og går over i en svært krapp kurve der det også er et vanskelig kryss med en fylkesveg. Videre nordover er vegen smal og svingete. Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag 3 100 kjøretøy.
Prosjektet omfatter bygging av om lag 7 km ny veg. Vegen legges utenom Soknedal sentrum, men på resten av strekningen følges i hovedsak eksisterende trasé. Prosjektet vil føre til en vesentlig bedring av miljøforholdene i Soknedal, men den nye veglinjen vil føre til store terrenginngrep.
Det foreligger vedtatt reguleringsplan for deler av strekningen. For strekningen utenom Soknedal sentrum pågår arbeidet med reguleringsplan. Det er derfor knyttet usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger
Tabell 10.35 Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Vindalsliene - Korporals bru
Kostnadsanslag 370 mill. kr
Statlig finansiering 2010-2013 70 mill. kr
Statlig finansiering 2014-2019 300 mill. kr
Samfunnsøkonomisk nettonytte - 40 mill. kr
Reduksjon i samfunnets transportkostnader 190 mill. kr
Reduksjon i næringslivets transportkostnader 40 mill. kr
Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer
CO2 -utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 260 tonn
Oppdal sentrum
170 mill

RV 3:
Regjeringen mener det er viktig å trappe opp opprustingen av riksveg 3, både for å bedre trafikksikkerheten og for å bedre framkommeligheten. I perioden 2010-2019 legges det derfor opp til å investere i gjennomsnitt 149 millioner kroner i året på denne strekningen. Dette er en meget kraftig økning, sammenlignet med NTP 2006-2015.NTP og høyhastighetsbaner.
13.03.2009
Nedenfor er et utdrag fra NTP 2010 - 2019 om høyhastighetsbaner.
10.1.2.4 Utredning av høyhastighetsbaner
I stadig flere land satses det på utbygging av jernbaner med hastighet over 250 km/t. Disse banene bygges enten som isolerte nett eller integrert i eksisterende infrastruktur. Landene i Europa velger ulike løsninger på dette tilpasset nasjonale forhold. Regjeringen har lagt til rette for en bred og åpen prosess for å belyse om bygging av høyhastighetsbaner kan være interessant i Norge, og om det er behov for å gjøre endringer i eksisterende utbyggingsstrategier for å legge til rette for en mulig utbygging av høyhastighetsbaner på et senere tidspunkt.
Jernbaneverket har hatt det faglige ansvaret for å lede utredningsarbeidet, men det har vært lagt vekt på å trekke inn uavhengige faglige miljøer både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom seminarer og høringsrunder er det innhentet en rekke uavhengige innspill. Aktører som bl.a. Norsk Bane AS, Høyhastighetsringen AS og Naturvernforbundet m.fl. har lagt ned en betydelig innsats for å bidra i denne prosessen.
Et tysk utredningskonsortium, ledet av VWI (Verkherswissenschaftliches Institut Stuttgart), ble sommeren 2006 valgt som utredere for en mulighetsstudie. Oppdraget var opprinnelig delt i to faser; grovkartlegging (fase 1) og mer detaljert gjennomgang av utvalgte strekninger (fase 2). Resultatene fra fase 1 ble presentert høsten 2006. Der ble strekningene Oslo-Trondheim via Østerdalen og Oslo-Göteborg framhevet som de to mest aktuelle å studere nærmere i fase 2. Senere besluttet Samferdselsdepartementet å gjennomføre en fase 3 av prosjektet parallelt med fase 2. I fase 3 ble det gjort en noe enklere utredning av aktuelle korridorer i Sør-Vest Norge (Oslo-Bergen og Oslo-Kristiansand-Stavanger), herunder de to konseptene «Haukelibanen» og den «Sørnorske Høyhastighetsringen».
VWI tilrådde at både Oslo-Göteborg og Oslo-Trondheim burde utredes nærmere. Oslo-Göteborg er billigst å bygge ut, men vil i praksis ikke erstatte noe flytrafikk. Også Oslo-Bergen og Oslo-Kristiansand-Stavanger er sammenliknbare med Oslo-Trondheim, men er noe dyrere å bygge ut og har nesten dobbelt så høye tunnelandeler.
Andre funn fra VWI-utredningen er bl.a:
Passasjergrunnlaget er tynt sammenliknet med høyhastighetsbaner andre steder i verden.
Bare Oslo som start-/endepunkt vil kunne gi tilstrekkelig passasjergrunnlag.
Reisetilbudet og reisetiden må være konkurransedyktig med fly; dvs. maks. reisetid mellom endepunktene på 2 timer og 30 minutter og 2 timer og 45 minutter.
En slik reisetid forutsetter svært få stopp mellom endepunktene.
Enkeltspor med kryssingsbelter anbefales i stedet for dobbeltspor (både fordi dette gir billigere utbygging - og fordi trafikkgrunnlaget ikke krever sammenhengende dobbeltspor).
Godstrafikk og øvrig persontrafikk må trafikkere på eksisterende spor.
Klimaeffektene, i form av redusert CO2 -utslipp som følge av høyhastighetsbaner, synes i følge analysene generelt å være relativt små.
Samferdselsdepartementet mener at det bl.a. er relevant å se nærmere på mulighetene for blandet trafikk og dermed også spørsmålet om dobbeltspor kontra enkeltspor, før en tar stilling til hvilke høyhastighetsbane- og trafikkonsept som evt. kan være best egnet for norske forhold. Sammen med Jernbaneverket har departementet i løpet av 2008 fått eksterne miljøer til å gjøre nærmere vurderinger av:
Klimavirkninger av høyhastighetsbaner.
Nytte-/kostnadsanalyser av høyhastighetsban er.
Marked.
Ringvirkninger (leveransevirkninger).
Drift (konseptuelle valg).
Econ Pöyry anslår i sin rapport Klimaeffekter av høyhastighetstog (Rapport 2008-101) utslippsreduksjoner i tilnærmet samme størrelsesorden som VWI-gruppen konkluderte med i 2007. Naturvernforbundet la høsten 2008 fram beregninger som viste om lag det samme potensialet. Potensialet for utslippsreduksjoner for strekningene Oslo-Gøteborg og Oslo-Trondheim, varierer i rapporten fra minimum 135 000 til maksimum 875 000 tonn CO2 årlig avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn. Dette tilsvarer fra ca. 3 promille til 1,6 prosent av Norges totale utslipp av klimagasser i 2007. Basisalternativet er på ca. 171 000 tonn CO2 . Kostnaden per tonn redusert CO2 anslås til i størrelsesorden 40-50 000 kr for høyhastighetsbaner, mens tilsvarende for satsing på godstransport med jernbane anslås til ca. 1200 kr.
Econ Pöyry trekker i rapporten også frem utslipp som følge av byggefasen. Dette gjør at klimaeffekten av en høyhastighetsbane først vil bli positiv etter anslagsvis 14-20 år. Et annet moment som påpekes i rapporten, er at det må påregnes betydelige naturinngrep som følge av en eventuell utbygging.
Econ Pöyrys rapport viser at selv om det kan forventes utslippsreduksjoner, er disse svært kostbare per redusert tonn CO2 . Selv om alle forutsetninger vris i favør jernbanen, framstår utbygging av høyhastighetsjernbane som et svært dyrt klimatiltak. Konsulenten peker på flere andre tiltak, både i Norge og internasjonalt, med langt større effekt per anvendt krone. Innenfor jernbanesektoren framheves tiltak som fremmer godstrafikk som best egnet med tanke på reduserte klimautslipp.
Den etablerte norske beregningsmetodikken for samfunnsøkonomiske analyser viser at høyhastighetsbaner ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Econ Pöyrys rapport 2008-154 viser at det er for få passasjerer og at nytten for hver enkelt er for lav til å forsvare de høye investeringskostnadene
Analyser av driftsmodeller er gjennomført av Funkwerk og Railconsult AS. Siktemålet med studien var å vurdere om utbyggingen i InterCity-triangelet vil ha tilstrekkelig kapasitet til nye høyhastighetstog, og om nettet samlet vil gi god nok kapasitet og konkurransedyktige reisetider. Deretter er det vurdert om enkeltsporete høyhastighetsbaner med kryssingsbelter vil gi tilstrekkelig kapasitet i et langsiktig perspektiv. Analysene viser at det er mulig å forene hensynet til InterCity-trafikk, godstrafikk og høyhastighetstrafikk i et nytt banesystem i InterCity-området.
Markedsgrunnlaget vil være kritisk for utviklingen av høyhastighetskonsepter i Norge. I 2008 har Statistisk Sentralbyrå levert befolkningsprognoser som viser vesentlig sterkere vekst enn tidligere i de store byene. Selv om dette isolert vil trekke i favør av høyhastighetstoget, vil markedsgrunnlaget fortsatt være svakt.
Jernbaneverket har fått gjennomført en analyse av leveransevirkninger. Rapporten er utført av Agenda Utredning & Utvikling AS og belyser samfunnsmessige virkninger av leveranser av varer og tjenester og betydningen av ulik organisering av jernbaneutbygging i Norge. Hensikten har bl.a. vært å studere hvor stor andel av verdiskapingen i prosjektet som tilfalt norsk næringsliv, hvilke næringer som ble mest berørt, og hvilke sysselsettingsvirkninger utbyggingsprosjektet hadde i det norske samfunn.
Etter en samlet vurdering legges det ikke opp til bygging av separate høyhastighets jernbaner nå. Regjeringen mener at de neste ti årene må brukes til å bygge et kapasitetssterkt jernbanenett i InterCity-triangelet. Den kraftige satsingen i InterCity-triangelet som nå foreslås vil uansett være nødvendig dersom det senere besluttes å bygge ut et høyhastighetsnett Norge. Eventuelle høyhastighetsstrekninger i Norge må ha start-/endepunkt i Oslo.
Norge har en liten befolkning sammenliknet med alle andre land som har bygget eller vurderer å bygge høyhastighets jernbane. Kostnadene til utbygging og drift vurderes å være store i forhold til markedet som skal betjenes. Flere enn 3-4 stopp mellom endepunktene vil svekke konkurranseevnen mot fly. Motsatt vil få stopp svekke togets konkurranseevne i underveismarkedet og vil være mer krevende i et land med en så spredt bosettingsstruktur som Norge. Miljø- og klimaeffektene synes å være relativt beskjedne og mindre enn det mange har antatt på forhånd. En utbygging av høyhastighets jernbane vil kunne føre til varige natur- og landskapsinngrep, og gi store negative miljø- og transportbidrag i anleggsfasen.
Regjeringen mener det framtidige jernbanenettet uansett må planlegges med utstrakt bruk av dobbeltspor for å sikre robusthet i toggangen. Ved en eventuell framtidig høyhastighetsbaneutbygging bør det vurderes å åpne for blandet trafikk med for eksempel godstrafikk for på lengre sikt å kunne ta ut synergieffekter i forhold til eksisterende jernbanenett. Det blir for kostbart i forhold til passasjergrunnlaget, dersom det skal bygges og drives et eget høyhastighetsnett i tillegg til å opprettholde og videreutvikle dagens jernbaneinfrastruktur.
Regjeringen mener at konseptet for høyhastighetsbaner må videreutvikles og tilpasses norske forhold før det vil kunne være aktuelt i Norge. Høyhastighetsbaner vil uansett være avhengig av lange dobbeltsporstrekninger ut av byene/endepunktsstasjonene. Regjeringen mener at en må prioritere å bygge ut disse strekningene først, av hensyn til lokal- og InterCity-trafikken. Utviklingen i, og erfaringene fra Europa og resten av verden, vil bli fulgt nøye i årene framover med hensyn på økonomi og teknologi. Resterende deler av utbyggingsstrategien for den enkelte InterCity-strekning kan, om hensiktsmessig, tilpasses et framtidig høyhastighetskonsept.
Regjeringen vil be Jernbaneverket arbeide videre med å vurdere hvordan mulige konsepter for utbygging og drift av høyhastighetsbaner eventuelt kan tilpasses norske forhold. I første omgang vil en viktig del av Jernbaneverkets arbeid være å avklare mulige konsekvenser for framtidig utbyggingsstrategi og hastighetsstandard for den enkelte banestrekning. Videre utredninger av høyhastighetsbaner i Norge skal ta utgangspunkt i hvor og hvordan evt. høyhastighetsbaner kan koples til InterCity-nettet for å oppnå raskere forbindelser mellom landsdelene. Gjennom disse utredningene må det framkomme hvilke reisetider som er mulig å oppnå mellom de største byene i landet gjennom utvikling av de eksisterende baner, sammenliknet med ulike alternativer for etablering av separate høyhastighetsbaner.Nasjonal transportplan 2010 - 2019 - pressekonferanse
02.03.2009
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan legges fram i statsråd fredag 13. mars kl 12.
Følg pressekonferansen på Nett-TV

(Samferdselsdepartementet, 09.03.2009)


Pressekonferanse - framlegging av Nasjonal transportplan 2010-2019
Sendingen starter 13.03.09, kl. 12.00
Følg pressekonferansen der stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 blir lagt fram på Nett-TV.
Nasjonal transportplan
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan legges fram i statsråd fredag 13. mars kl 12. Det blir pressekonferanse i Plenumssalen, R4, Einar Gerhardsens plass 1, Regjeringskvartalet, Oslo.
(Samferdselsdepartementet, 09.03.2009)
Nett-TVNett-TVNett-TV


- Tryggere trafikk i krisetider -
28.02.2009
Finanskrisen kan gi færre ungdomsulykker på veiene.

Aftenposten Morgen - 28.02.2009 -
Forfatter: ROALD RAMSDAL
I nedgangstider omkommer færre i trafikken enn i oppgangstider. Forklaringen er at det er en generell sammenheng mellom trafikkmengde og ulykker. I nedgangstider kjører folk mindre bil, og det gir færre ulykker.
- Effekten blir forsterket av at ungdom er mest utsatt i trafikken, samtidig som de også blir mest påvirket av økonomiske nedgangstider, sier forsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt.
Jappetiden.
Når det er gode tider, kjører vi mer bil og motorsykkel - og det blir flere ulykker. Forskere har beregnet at når trafikken øker med ti prosent, så øker trafikkulykkene med syv prosent.
I en artikkel i tidsskriftet Samferdsel sammenligner Bjørnskau ulykkestall tilbake til 1980-tallet med tall for arbeidsledighet. Funnene er klare. Da konjunkturene stupte midt på 80-tallet, omkom færre ungdommer i trafikken. Han mener ulykkestallene for ungdom blir sterkere påvirket av konjunkturene enn for andre trafikantgrupper.
- Vi så det veldig tydelig etter jappetiden. Det hadde vært et ekstremt salg av GTI-modeller og tunge motorsykler. Det var lett å få lån til å kjøpe farlige kjøretøyer. Så kom nedgangskonjunkturene. Mange ungdommer som hadde kjøpt raske biler og motorsykler, hadde ikke råd til å betale for dem. Mye gikk på tvangsauksjon, sier Bjørnskau.
Høyere ulykkesrisiko.
Den generelle tendensen er at sannsynligheten for å havne i en ulykke har gått ned over tid. Men de siste årene har risikoen vokst. Fra 2005 til 2008 steg antall dødsofre i trafikken med 14 prosent, fra 224 til 259. Den viktigste årsaken var de gode tidene før finanskrisen slo inn i fjor høst, ifølge forskeren.
Vi må tilbake til 1986 for å finne et år med større salg av nye biler enn i 2007. Nå mener han at tendensen fra slutten av 80-tallet kommer til å gjenta seg.
- Det ser ut som vi er inne i en lignende utvikling. Dersom nedgangstidene fortsetter i 2009, vil ulykkene gå ned - særlig blant ungdom, sier han.
At trafikkmengden går ned, skyldes både at enkelte ikke har råd til å ha bil lenger, og at mange begrenser aktivitetsnivået sitt og kjører mindre.
- Kan færre ulykker i nedgangstider ikke bare tilskrives økonomiske forhold, men også endrede holdninger blant folk?
- Det har ikke vært forsket mye på det aspektet, sier seniorforsker hos TØI, Aslak Sihri.
- Det er også vanskelig å studere. Selv når vi har studert folks holdninger i trafikken fordelt på høy og lav inntekt, har funnene vært sprikende. Hovedårsaken til at ulykkene går ned i nedgangstider, er først og fremst selve trafikkmengden, sier han.

©AftenpostenNasjonal transportplan 2010 - 2019
09.02.2009
Stortingsmeldinga blir lagt fram i mars.
Illustrasjon: SD
Nasjonal transportplan 2010 - 2019:
Stortingsmeldinga er blitt noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Samferdselsdepartementet opplyser at hovedårsaken til forsinkelsen er arbeidet med KS1* som har tatt lenger tid enn forutsatt. Det er første gang en legger fram en NTP hvor dette er implementert.

*KS1 er et system for kvalitetssikring i den tidlige fasen i planlegginga av store prosjekt.


Satsing på jernbane bidrar til flere arbeidsplasser
03.02.2009
Regjeringen øker jernbanens budsjett med 1301 millioner kroner i den ekstraordinære sysselsettingspakken i forbindelse med finanskrisen. - Dette er et løft for næringslivet, og et viktig tiltak for å få flere folk i arbeid, sier jernbanedirektøren. Elisabeth Enger er samtidig glad for virkningen tiltakene har for jernbanen. - Gjennom varig forbedring i infrastrukturen bidrar dette til et mer effektivt transportsystem og dermed reduserte kostnader for næringslivet, sier hun.
Foto:Jernbaneverket

483 millioner til økte investeringer Bevilgningene til investeringer gjør at Jernbaneverket kan fremskynde en rekke tiltak. Det er kontakt med entreprenører med sikte på å kunne sette opp tempoet. Mer penger til investeringer gjør at Jernbaneverket kan komme et godt skritt videre med Vestfoldbanen. Innenfor det opprinnelige budsjettet hadde Jernbaneverket lagt opp til byggestart på strekningen Barkåker - Tønsberg i løpet av våren. 120 ekstra millioner til dobbeltsporparsellen betyr dette arbeidet vil komme lenger enn opprinnelig planlagt i år. I tillegg blir det raskere framdrift når det gjelder ferdigstillelse av detalj- og byggeplaner for strekningene Holm - Holmestrand og Farriseidet - Porsgrunn. Det blir også raskere framdrift for den nye tunnelen gjennom Gevingåsen på Nordlandsbanen som påbegynnes i vår.
Mer robuste baner
Til vedlikehold og fornyelse av jernbanens infrastruktur blir det satset 758 ekstra millioner. Dette kommer på toppen av den styrkingen av vedlikeholdet som det ble lagt opp til i det ordinære budsjettet. Det blir dermed økt satsing på ballastrensing, skinne- og svillebytte samt utskifting av kontaktledninger. Dette vil gi færre feil og bedre komfort for de reisende, i tillegg til økt sysselsetting. Bevilgningene gir også rom for å øke takten når det gjelder utskifting av gamle og slitte komponenter På hovedstrekningene våre kan det foretas utskiftinger i anlegg som er i ferd med å nå maksimal levetid. Eksempelvis vil sporet i Dombåsbakken mellom Dombås og Fokstua på Dovrebanen bli totalfornyet.
Bedre stasjoner
Deler av de økte bevilgningene er øremerket opprusting av stasjonsarealer. Jernbaneverket vil oppgradere en rekke stasjoner ved å forlenge plattformer, bedre parkeringsforholdene samt å forbedre publikumsinformasjonen. Dermed vil flere stasjoner få bedre tilgjengelighet, og det blir enklere for de reisende å orientere seg om togtrafikken.

Sakset fra fra nettstedet til jernbaneverketEn liste over de større tiltakene som iverksettes som følge av ekstrabevilgningen:
Fordeling av tiltakspakken
Drift og vedlikehold
• Økt inntak av lærlinger, 30 mill kr
• Norsk jernbaneskole,Oslo, 8 mill kr
• Norsk jernbanemuseum, presenningsverksted Hamar, 2 mill kr
• Økt planlegging, kommende tiltak i Nasjonal transportplan, 20 mill kr
• Signalanlegg, økt forebyggende vedlikehold, 40 mill kr
• Økt forbyggende vedlikehold, Nordlandsbanen, 20 mill kr
• Økt ballastrensing, Nordlandsbanen, 100 mill kr
• Økt skogrydding, Kongsvinger- ,Hoved-, Dovre-, Bergensbanen, 30 mill kr
• Fornyelser kontaktledningsanlegg Sørlands-, Bergens- og Randsfjordbanen, 50 mill kr
• Bedre parkeringsarealer, opprydding, bygningsvedlikehold, gjerder, Østfold-,
Kongsvinger,- Drammen,- og Vestfoldbanen, 54 mill kr
• Stasjoner og plattformer, oppgradering, 100 mill kr
• Publikumsinformasjonsanlegg, stasjoner, 30 mill kr
• Nytt sikringsanlegg Kongsberg stasjon, Sørlandsbanen, 33 mill kr
• Bruvedlikehold, mindre stålbruer Rørosbanen, 5 mill kr, bru over Forslandselva,
Nordlandsbanen, 15 mill kr, Trolldalen viadukt, Nordlandsbanen, 20 mill kr, generelt
bruvedlikehold, 15 mill kr
• Fornyelse av pukk, sviller og skinner Dombåsbakken, Dombås - Fokkstua og på
Dovrebanen sør, 70 mill. kr
• Bergensbanen, ballastrens, sviller, skinner og drenering, Roa- Hønefoss, Myrvang -
Breifoss, Lågheller - Myrdal, Kløve - Voss og på Vossebanen, 70 mill. kr
• Nordlandsbanen, andre fornyelsestiltak, 5 mill kr
• Sørlandsbanen, andre fornyelsestiltak, (sville- og skinnebytte i kryssingsspor på
Ganddal, Bryne, Selåsvatn, Drangedal samt i Tronåsen tunnel) 21 mill kr,
• Rørosbanen, svillebytte, 20 mill kr
• Ofotbanen, diverse tiltak, ( bl.a foberdelse for ballastrens og tiltak på terminaler) 25
mill. kr
• Fornyelse av omformere for banestrømforsyning, 20 mill kr
• Økt sporjustering, 20 mill kr
• Økt skinnesliping 10 mill kr
Investeringsmidler
• Nordlandsbanen, Gevingåsen tunnel, 120 mill kr
• Vestfoldbanen, Bårkåker - Tønsberg, 120 mill kr
• Vestfoldbanen, Holm - Holmestrand (detalj/byggeplan) 30 mill kr
• Vestfoldbanen, Farriseidet - Porsgrunn (planlegging) 30 mill kr
• Dovrebanen, Eidsvoll - Hamar (planlegging) 30 mill kr
• Øvrig planlegging, 35 mill kr
• Planovergangstiltak, til sammen 20 mill kr
• Stasjonstiltak, 50 mill kr
• Miljøtiltak, 8 mill kr
• Rørosbanen, rassikring i Tamlaget tunnel, 10 mill kr

Kilde www.jernbaneverket.no


Tiltakspakken er lagt fram
26.01.2009
Innen vårt område er noen tiltak med.
Det er satt av 59,9 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Sør-Trøndelag, fordelt med 11 millioner kroner til prosjekt ved Nordistu - Driva (E6), 10,7 millioner kroner til Sykkelsatsing Trondheim, 5 millioner kroner til prosjekt ved Oppdal - Hallsetløkka, 10 millioner kroner til prosjekt ved Kløft bru (E6), 13 millioner kroner til prosjekt i Oppdal sentrum (Rv 70).

Til tiltak mot utforkjøring er det satt av 5 millioner kroner til strekningen Ulsberg - Berkåk (E6) og 7 millioner kroner til ulike tiltak for trafikksikkerhet på riksveg 3

Fra regjeringens og SD sin pressemelding.


Finansministeren redegjør om tiltakspakken
23.01.2009
Mandag 26. januar kl. 11.00 redegjør finansminister Kristin Halvorsen om tiltakspakken i forbindelse med finanskrisen.Mandag 26. januar kl. 11.00 redegjør finansminister Kristin Halvorsen om tiltakspakken i forbindelse med finanskrisen.
Redegjørelsen kan følges direkte på Stortingets nett-TV.

Sist oppdatert: 23.01.2009 13:06
Hentet fra: Stortingets informasjonshjørne

----
Samferdselsutvalget er spente på hvor mye av tiltakspakken som går til fremskynding av samferdselsprosjekt. Vi regner med at tiltaksmidler til enkeltprosjekt blir prioritert i sammenheng med fremlegging av NTP i slutten av februar. Uansett så er vi veldig spente på signalene fra finansministeren den 26.januar.
----

Om høyhastighetstog
20.01.2009
Samferdselsdepartementet har sammen med Jernbaneverket gjennomført en utredningsprosess for å belyse potensialet for høyhastighetsbaner i Norge.


Kilde: SD
Utredning av høyfartsbaner
Samferdselsdepartementet har sammen med Jernbaneverket gjennomført en utredningsprosess for å belyse potensialet for høyhastighetsbaner i Norge.
Jernbaneverket engasjerte blant annet et tysk utredningskonsortium (ledet av Verkehrwissenschaftlichen Institut in Stuttgart - VWI) til å gjennomføre utredningsarbeidet i 2006 og 2007.
Konklusjonen fra det tyske utredningsarbeidet var at høyhastighetsbaner under visse forutsetninger kunne være interessant også i Norge.
Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket har i 2008 igangsatt ytterligere delutredninger knyttet til noen av de mest kritiske faktorene i analysene. Disse vil bli vurdert i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019. Vurderingene vil bli presentert på et seminar i regi av Samferdseldepartementet 27.11.2008.
• Presentasjoner fra Samferdselsdepartementets seminar om høyhastighetsbaner 27. novenber 2008
Se også:
• Pressemelding av 1. november 2007
Desse rapportane finn ein på nettstaden til Jernbaneverket:
- "Høyhastighetstog i Norge - en mulighetsstudie"
- "Feasibility Study Concerning High-Speed Railway Lines in Norway - Report phase 2"
- "Feasibility Study Concerning High-Speed Railway Lines in Norway - Report phase 3"
- Her ligg også rapporten frå "fase1", som vart lagt fram i fjor haust.


Fakta om stamvei
16.01.2009
Hvorfor en satsing stamveiene?
Om stamvei
I Norge er det ca. 8800 km stamvei. Dette utgjør ca. 33% av riksveinettet, og i underkant av 10% av det offentlige veinettet i Norge.
Stamveiene er bærebjelkene i det nasjonale transportsystemet. Selv om stamveinettet har færrest kilometer, avvikler det over halvparten av all trafikk. Over halvparten av stamveinettet oppfyller ikke kravene til det som kan defineres som brukbar standard. Dette skyldes i hovedsak manglende veibredde, trafikksikkerhet, støyforhold, bæreevne og tilbud til gående og syklende. Investeringsbehovet på stamveinettet er derfor stort.
Kilde: NAF


Framskunding av samferdselsprosjekt
10.01.2009
Pressemelding fra SD

Framskunding av samferdselsprosjekt
- Samferdselsbudsjettet som alt er vedteke for 2009 er svært offensivt og legg grunnlag for ein vesentleg auke i aktiviteten. Samferdselsdepartementet har gått gjennom dei prosjekta som ligg i 2009-budsjettet, for å sjå om nokre prosjekt kan setjast i gang tidlegare enn det som hittil er føresett. Vi legg no opp til å framskunde fleire prosjekt, med sikte på å auke aktiviteten så raskt som mogeleg.

Dette seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i samband med at ho i dag har hatt eit møte med representantar for Byggenæringens Landsforening og Maskinentreprenørenes Forbund.

- Eg er uroa over den nedgangen ein no ser innanfor byggje- og anleggsbransjen. For å få best mogeleg innsikt i dei utfordringane bransjen står framfor når det gjeld mellom anna ledig kapasitet og prisutvikling, er det viktig å ha god kontakt med næringa. Regjeringa er oppteken av å få til ei tiltakspakke som er treffsikker og stimulerer til auka aktivitet over heile landet, seier Navarsete.

Som døme på tiltak som no vert framskunda kan nemnast:
• E18 Sky - Langangen (Vestfold og Telemark)
• E6 Majavatn (Nordland)
• E6 Jansnes - Halselv (Finnmark)

I tillegg kan det etter kvart også bli aktuelt å framskunde ein del andre prosjekt som er inne i 2009-budsjettet.

Kortare anbodsfristar
- Vi er kjent med at EU aksepterer at det kan vere kortare anbodsfrist for prosjekt som er omfatta av krisetiltak i 2009 og 2010. Slike kortare anbodsfristar vil også gjelde for samferdselssektoren, slik at spaden dermed kan setjast raskare i marka. Dette kan redusere tida for å kome i gang med prosjekt med nærmare to månader. Fornyings- og administrasjonsdepartementet arbeider no med denne saka, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

- Nedgangen i økonomien er krevjande å handtere. Ei rekkje tiltak er alt sette i gang for å møte finanskrisa, og fleire tiltak vil kome. Desse tiltaka gjer det mogeleg å framskunde og få løyst viktige oppgåver i samferdselssektoren, seier samferdselsministeren.

Pressemelding fra SD, publisert 09.01.2009


Vegdirektøren.
23.12.2008
Av: Byggeindustrien | Publisert: 08.12.2008 13:53
Kan skru opp aktiviteten
Statens vegvesen kan øke sin aktivitet innen bygge- og anleggsområdet betydelig dersom regjeringen ønsker økt aktivitet.
Av: Byggeindustrien | Publisert: 08.12.2008 13:53 | Sist endret: 08.12.2008 13:53 | Skriv ut
- Får vi mer penger til disposisjon kan vi raskt sette igang gode tiltak innen vegsektoren. Spesielt innen vedlikehold av veger, tunneler og bruer har vi planer og tiltak klare. Også inne ferjeleier og dekkelegging kan vi i løpet av kort tid være i gang med en rekke prosjekter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding fra Statens vegvesen.
Han stiller seg undrende til nyhetsmeldinger med utsagn fra konsulentselskapet Agenda om at staten ikke klarer å øke aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen på grunn av etterskudd i planlegging av store samferdselprosjekter.
- Stilles det midler til disposisjon er vi klare til å sette i gang raskt, sier Gustavsen.
Innen større vegprosjekter er bildet noe mer nyansert. Plan- og bygningsloven stiller strenge krav til planleggingen av disse, så disse plansystemene er ikke noe man i stor grad har liggende i reserve.
- Lovverket stiller krav om konsekvensutredninger, kostnadsoverslag-prosesser og kvalitetssikring, så planene for de største anleggene må være 'ferskvare'. Vi kan øke aktiviteten på en del pågående prosjekter samtidig som vi intensiverer arbeidet med nye prosjekter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.


Aukar investeringane.
23.12.2008
Pressemelding fra regjeringa, publisert 08.12.2008

Nr.: 150/08
Regjeringa har auka investeringane på veg og bane med mange milliardar kroner. Men det er framleis rom for å auke innsatsen monaleg, som ein del av den nye krisepakka på nyåret. Arbeidet med å få samferdselstiltak i krisepakka går føre seg for fullt.
- Regjeringa meiner at sysselsettingseffekten vil vere særleg stor ved å setje i gang vedlikehaldsprosjekt, som til dømes utbetring av vegar og jernbane, og å ruste opp ferjekaier, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Samferdselsstyresmaktene er også klare til å framskunde prosjekt som allereie er i gang, gjennom å tilføre meir midlar og framskunde oppstart av alt planlagde prosjekt:
- Det er viktig å kome i gang med planlegging av nye prosjekt, slik at desse kan setjast ut i livet tidlegare, dersom situasjonen tilseier det. Difor har vi auka midlane til planlegging i 2009, avsluttar samferdselsministeren.
Pressekontakt:
Dag H. Nestegard
Seniorrådgjevar
Informasjonsseksjonen
Samferdselsdepartementet
Telefon 22 24 81 52 - 48 17 02 09
E-post dag.nestegard@sd.dep.no

Kommunene står bak samarbeidet.
23.12.2008
Samferdselsutvalgets medlemmer er:
- Ola Røtvei
- Bjørn Rogstad
- Erling Lenvik

Rådgiver for utvalget er Trond Jære

Leder for utvalget:
Det overordnede målet i transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Gode transportløsninger er en forutsetning for høy sysselsetting, god distriktsutvikling og verdiskaping.
Følgende hovedmål legges til grunn for arbeidet med Nasjonal transportplan:
· Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret
· Bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarige skadde i transportsektoren
· Bidra til å redusere miljøskadelig virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og våre internasjonale forpliktelser på miljøområdet
· Transportsystemet skal være universelt utformet
I transportpolitikken må det gjøres vanskelige avveininger mellom mål. Virkemidler som virker positivt på ett mål kan virke negativt på et annet.Samtidig er ressursene begrensete og det vil bli en kamp om investeringsprosjektene.
Vi går nå inn i en periode hvor det skal tas viktige avgjørelser i den nasjonale og regionale transportpolitikken. Våre 3 kommuner ønsker å delta aktivt i utformingen av denne politikken.

Derfor skal vi være synlig og delta der avgjørelsene treffes.

Ola Røtvei
Ordfører i Oppdal


Rennebu kommune:
Å toppe statistikker kan være gjevt og ettertraktet, men Rennebu topper ei liste vi helst hadde sett vi lå langt nede på, nemlig; flest skadde og drepte i trafikken pr. innbygger i Sør-Trøndelag.
Vi ikke bare topper, men vi ligger langt over neste kommune som er Snillfjord med sin elendige RV 714 og all tungtransporten fra Hitra og Frøya.

Når en tenker etter er jo årsaken ganske innlysende. Nesten all trafikk som går på langs gjennom landet går gjennom Rennebu, og særlig er strekningen mellom Ulsberg og Berkåk ekstremt belastet.
Alle riks- og stamveistrekningene i Rennebu, Rv 3, Rv 700 og E 6, har meget lav standard, da bortsett fra nystrekningen av Rv 3 på Ulsberg som ble åpnet høsten 2006.

Nå er tiden mer enn moden for å gjøre tiltak som sparer menneskeliv, lidelser og penger.
Landet vårt har råd til bedre infrastruktur, samtidig som dette kanskje er den beste fremtidsinvestering vi kan gjøre.

Oppdal, Midtre-Gauldal og Rennebu kommuner ved ordførerene tar nå initiativ til å fronte våre veikrav i et felles fremstøt overfor Regjering og Storting. En kan si det er det gamle samarbeidet oss tre imellom, men i litt ny form.
Hver kommune har sine egne samferdselsutfordringer, men for alle er stamveier, jernbane og infrastruktur fellesnevner.

Bjørn Rogstad
Ordfører i Rennebu

Midtre-Gauldal kommune:
På slutten av 2008 ble arbeidet med utbedring av E6 og Rv3 tatt opp igjen. De tre kommunene Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal vil i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommune ha et større fokus på viktigheten av å komme i gang med opprusting av de nevnte veier i første omgang. Oppdal sentrum inngår også som en del av dette samarbeidet. Et godt togtilbud blir i tillegg et av områdene vi vil ha fokus på.

Samferdselsministeren har tydelig signalisert at det vil bli en økning i bevilgningene for året 2009. Det er stor enighet om prioriteringene. E6 på strekningen Trondheim Oppdal har både kommunene og fylkeskommunen hatt som første prioritet. Disse veistrekningene har i mange år vært tema i kommunenes innspill til NTP. Vi håper nå at arbeidet gjennom mange år vil føre fram og at utbedringsarbeidet kommer i gang i løpet av året.

Erling Lenvik
Ordfører i Midtre-Gauldal