Trafikkmengden på E6 øker og andelen tunge kjøretøy er høy

Trafikkmengden, eller antall biler som passerer i døgnet er grunnlaget for veistandard når ny vei nå planlegges. Prognoser for noen tiår fram i tid er også utarbeidet slik at veiene dimensjoneres for framtidig trafikkmengde.
Det har i alle år vært en sterk økning i trafikkmengden som måles i årsdøgnstrafikk (ÅDT).
Nedenforer nyeste tall fra noen målepunkter på E6 (ÅDT er avrundet til nærmeste 100):