Reguleringsplaner behandles

Politisk behandling av reguleringsplaner for ny E6 er i gang og flere planer på strekningen er nå ute på høring. Frist for innspill finnes på kommunenes hjemmesider og på Vegvesenets side.

I høringsperioden er det viktig at innbyggere som har innspill tar kontakt med de respektive kommuner. Innspill og merknader skal sendes skriftlig innen de forskjellige høringsfrister som kommunene har satt.

Sluttbehandling av reguleringsplanene, med ett unntak, planlegges å være ferdig i løpet av våren 2016.

Les om strekningen Ulsberg - Skjerdingstad på STATENS VEGVESEN