Reguleringsarbeidet i sluttfasen

Statens vegvesen og Sweco er i sluttfasen for reguleringsarbeidet på de fleste strekninger med ny E6 fra Melhus til Ulsberg. For de aller fleste strekninger vil den politiske behandlingen i kommunene skje fra November til Juni -16.

Det har vært og er gode prosesser med berørte grunneiere, kommuner, fylkesmann og andre offentlige etater under veis. For å beholde god prioritet i det nye veiselskapet som skal håndtere videre prosess og utbygging er det viktig at vi fortsatt klarer å holde fremdriftsplanen slik at reguleringsplanene er ferdig politisk behandlet innen juni 2016.

Samarbeid på tvers av kommunegrenser sammen med fylkeskommune og vegvesenet må fortsette til strekningen er åpnet!