Samarbeidet i Bygg Vei fortsetter
Ordførerne i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus fortsetter samferdselssamarbeidet også i 2015. Prosessene med forestående E6-utbygging vil fortsatt være den overeordnede saken for samarbeidet. I tillegg til fokus på at reguleringsarbeidet går etter fastsatt framdriftsplan vil også utvalget være en pådriver for at de to finansieringssøknadene blir sett i sammenheng og fremmet for departement og Storting uten unødvendig forsinkelse.
Bygg vei setter også dagsorden på hvordan lokalt næringsliv kan forberedes på de store muligheter og ringvirkninger som den store utbyggingen kan gi. Næringshager og næringsforeninger er sentrale i dette arbeidet.
Jernbane og bedring av togtilbud sørover fra Trondheim til Oppdal er det tredje fokusområde og her samarbeides det med jernbaneforum og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Gode nyheter i forslag til statsbudsjett! Midler til oppstart av første etappe på E6-ubyggingen!
Etterlengtede midler ser nå ut til å bli prioritert. Vi er spesielt glade for at dette beskrives som første etappe av en sammenhengende utbygging av E6 mellom Ulsberg og Melhus. Også forventede midler til fullføring av E6 i Oppdal er med. Utdrag fra forslag til stasbudsjett fra Samferdselsdepartementets sider:

E6
I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E6 Oppdal sentrum. Anleggsarbeidet tok til i september 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i august 2015.
100 millioner kroner er foreslått til E6 Vindåsliene - Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune: Prosjektet er første etappe i en delvis bompengefinansiert utbygging av E6 mellom Ulsberg og Melhus. Det foreligger godkjent rfeguleringsplan for strekningen, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.

Reguleringsarbeid på strekningen E6, Skjerdingstad-Ulberg er i full gang
Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet og informasjonsmøter er avholdt for de siste strekningene.
For oppdatert informasjon og kontaktinformasjon vises til: