- et samarbeidsprosjekt for bedre veier og togtilbud -

E6 - Rv 3 - Dovrebanen

Bygg Vei har god dialog og oppfatter at våre faktabaserte argumenter med supplerte ulykkesstatistikker blir tatt på alvor. Bygg vei jobber videre med faktagrunnlag for hva næringstransport, redusert reisetid og ikke minst forutsigbarhet for transportørene betyr. Det transporteres daglig store mengder gods til og fra Trøndelag på E6 sør for Trondheim. Miljøregnskapet er en annen viktig faktor som teller. Nye Veier oppfattes som ryddig og offensiv som fortløpende vurderer når strekningen E6 fra Melhus til Ulsberg skal bygges ut.
Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus jobber på spreng for å få behandlet reguleringsplanene som forutsatt.
Bygg Vei har god dialog og oppfatter at våre faktabaserte argumenter med supplerte ulykkesstatistikker blir tatt på alvor. Bygg vei jobber videre med faktagrunnlag for hva næringstransport, redusert reisetid og ikke minst forutsigbarhet for transportørene betyr. Det transporteres daglig store mengder gods til og fra Trøndelag på E6 sør for Trondheim. Miljøregnskapet er en annen viktig faktor som teller. Nye Veier oppfattes som ryddig og offensiv som fortløpende vurderer når strekningen E6 fra Melhus til Ulsberg skal bygges ut. Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus jobber på spreng for å få behandlet reguleringsplanene som forutsatt.
Så langt ser det ut som E6 fra Ulsberg - Melhus ikke blir prioritert for utbygging som tidligere forutsatt, altså innen 2023. Nye veier AS prioriterer Ranheim - Værnes og en strekning v/Åsen i Nordtrøndelag foran oss. Dette synes vi er svært beklagelig, men når den verste skuffelsen er fordøyd vil "Bygg vei" brette opp ermene og fortsette arbeidet for realisering av en svært ulykkesbelastet veistrekning og en særdeles viktig transportvei for laksenæring og øvrig næringsliv. Kommunene langs E6 uttrykker stor vilje til å få ferdig reguleringsplaner som planlagt slik at vi ved eventuell prioritering og endrede forhold er klar for utbygging!
STOR GLEDE BLANT ORDFØRERNE I "BYGG VEI" I DAG! E6 ULSBERG - SKJERDINGSTAD ER MED I PULJEN FOR MULIG OPPSTART I 2019/2020. Nye Veier AS VEDTAR utbygging av 5 strekninger i første fase og disse er:
E18 Tvedestrand - Arendal, E18 Langangen - Dørdal, E6 Kolomoen - Moelv, E39 Kristiansand Vest - Vigeland og E6 Trøndelag, alle i første fase frem til 2019/2020.
Når det gjelder utbyggingen i Trøndelag sier Nye Veier i sin pressemelding at det fortsatt er noen forhold som må avklares før endelig tidsplan for utbygging kan besluttes.
I praksis betyr det at vedtak på reguleringsplane som for det meste nå er ute til høring må vedtas, samt at bompengeproposisjonen må på plass. Dette er noe som i stor grad ligger i kommunenes hender og som alle er innstilt på, og vil legge seg i selen for å få til. De aller fleste reguleringsplaner forventes å bli vedtatt allerede før sommerferien og den siste på strekningen Gylland - Prestteigen til høsten. En god dag for samarbeidet som viser at samarbeid over kommunegrensene er viktig!
Bygg Vei venter nå spent på resultatet fra Nye Veier AS sitt styremøte der strategi for prioritering av porteføljen har vært diskutert. I følge nettsida til Nye Veier skal prioriteringen offentliggjøres i uke 9.
Bygg vei kommer tilbake med informasjon om saken ved offentliggjøring.

Nye Veier AS har ansvaret for utbygging av ny E6 fra Ulsberg til Melhus. Dette er ett av 8 prosjekter i Norge som skal bygges ut i løpet 20 år. De tre kommunene i "Bygg vei" bruker i disse dager store ressurser på ferdigbehandling av reguleringsplaner slik at utbyggingen kan starte som planlagt og med mål om at hele strekningen kan bygges ut fortløpende.

Torsdag 4. februar arrangerte Lastebileierforbundet (NLF) lokalårsmøte på Støren. I den forbindelse var ordførerne i bygg vei, Kirsti Welander (Oppdal), Gunnar Krogstad (Melhus), Sivert Moen (Midtre Gauldal) og Ola Øie (Rennebu) invitert. I tillegg var næringsforeninga i Gauldal representert ved Aina Reppe Midthjell. NLF ved Roar Melum innledet med en liten bekymring for framdrift og prioritering for prosjektet i Soknedal og for hele strekningen, Ulsberg - Skjerdingstad. Ordførerne og årsmøtet delte bekymringen, men en offensivog utålmodig forsamling ble enig om en felles uttalelse og samlet trykk på saken!

Nye filmer av E6-traséen

Statens Vegvesen har utarbeidet nye filmer som viser traséen for den nye E6. Filmen...
Les mer

Reguleringsplaner behandles

Politisk behandling av reguleringsplaner for ny E6 er i gang og flere planer på str...
Les mer

Samarbeidsforumet konstituert

Bygg vei har konstituert seg etter valget og samarbeidsforumet består nå av, Gunnar...
Les mer

Reguleringsarbeidet i sluttfasen

Statens vegvesen og Sweco er i sluttfasen for reguleringsarbeidet på de fleste stre...
Les mer

Trafikkmengden på E6 øker og andelen tunge kjøretøy er høy

Trafikkmengden, eller antall biler som passerer i døgnet er grunnlaget for veistand...
Les mer

Om Byggvei.no!

God infrastruktur er viktig for bosetting og næringsliv, men standarden på våre sterkt trafikkerte veier er kritisk dårlig. Det skjer alt for mange ulykker i våre kommuner, og vårt mål er derfor at vi gjennom dette samarbeidet skal fremskynde utbedring av trafikkfarlige strekninger.